Voor ouders

Ouderbetrokkenheid

 

 

 

 

Samen dragen we zorg voor de leerlingen van onze school.

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft een uitvoerende taak zoals o.a. het voorbereiden van feesten en activiteiten. De activiteitencommissie biedt ondersteuning bij vooral praktische zaken. De commissie bestaat uit ongeveer tien ouders.

Ouderpanel

Op Samenlevingsschool Oudehaske hebben we een ouderpanel. Het ouderpanel functioneert als klankbord voor het team en spreekt namens de ouders/verzorgers. Het geheel aan opmerkingen, aandachtspunten en acties zal meegenomen worden binnen het beleid van de school. Het ouderpanel komt vier keer per jaar bij elkaar. Na elke bijeenkomst staat een kort verslag in de nieuwsbrief.

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een aantal ouders, die actief willen meedenken en meedoen met de schooldirecteur. Ze worden gekozen door de ouders van de school. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of advies-recht m.b.t. beleid en organisatie. Deze rechten zijn vastgelegd in het MR-reglement. Dit reglement is gebaseerd op de wet waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd: de wet Medezeggenschap Onderwijs. Er zijn verschillen in bevoegdheden van de ouders in de MR en de personeelsleden in de MR. Aan de MR wordt door de directeur adviesgevraagd bijv. over inzet van financiële middelen, benoeming van schoolleiding, zaken m.b.t. veiligheid en gezondheid. Aan de MR wordt door de directeur instemming gevraagd bijv. over vaststelling of wijziging van het schoolplan, het veranderen van de onderwijskundige doelstelling, het beleid m.b.t. tot ouderbetrokkenheid bij de school. Instemming weegt zwaarder dan advies.
mr.basisschooloudehaske@cbo-meilan.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door ouders en teamleden van de vijftien scholen: daar wordt gesproken over zaken die alle scholen van de stichting aangaan. Deze raad heeft ook advies- en instemmingsrecht volgens een reglement. De GMR geeft adviezen en instemming aan de CvB. Het bestuur onderhoudt contacten met de GMR om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er op de verschillende scholen speelt.